Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chính sách hỗ trợ chi phí mai táng, hỏa táng cho người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh

03-03-2022 10:18

UBND xã triển khai thực hiện chính sách chi phí hỏa táng theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; chính sách hỗ trợ chi phí mai táng, hỏa táng cho người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

          1. Chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh.

          * Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, nguồn hỗ trợ

        Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

        *  Trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện:

- Bước 1: Thân nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đứng ra lo hoả táng cho các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 26 có nhu cầu hỗ trợ chi phí hoả táng thì có đơn đề nghị UBND xã, phường, thị trấn xem xét hỗ trợ chi phí hoả táng kèm theo các giấy tờ liên quan như: Bản trích lục khai tử của người được hoả táng; Bản chính hợp đồng hoả táng, hoá đơn của cơ sở hoả táng theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp hoá đơn bị mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng được thì phải có giấy xác nhận của cơ sở hoả táng và thể hiện nội dung hoá đơn đã được thanh toán như người nộp tiền, ngày nộp tiền, người thu tiền, số tiền nộp) và các giấy tờ quy định về thân nhân (chứng minh thư, sổ hộ khẩu, biên bản họp gia đình ủy quyền cho người đi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ)

Trường hợp người vô gia cư, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người không quốc tịch mà không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không có điều kiện lo việc hoả táng kèm theo Biên bản của Công an xã, thị trấn hoặc UBND xã, thị trấn.

- Bước 2: Cán bộ được Chủ tịch UBND xã, thị trấn phân công tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chi phí hoả táng của cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra tính pháp lý của vụ việc và các giấy tờ trên, trường hợp đủ điều kiện sẽ tham mưu cụ thể với Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện hỗ trợ chi phí hoả táng kèm theo danh sách và hồ sơ theo quy định gồm các giấy tờ do cá nhân, tổ chức cung cấp nộp lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định hỗ trợ chi phí hoả táng theo quy định.

2. Chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng, mai táng cho Hộ gia đình có người chết do nhiễm SARS-CoV-2.

2.1. Hộ gia đình có người chết do nhiễm SARS-CoV-2 được hỗ trợ các chi phí sau:

a. Hỗ trợ chi phí hỏa táng: Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh.

b. Hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của HĐND tỉnh (là mười tám triệu đồng).

2.2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hỏa táng, mai táng cho người chết do nhiễm SARS-CoV-2 do không có người nhận trách nhiệm tổ chức hỏa táng, mai táng:

- Được hỗ trợ chi phí hỏa táng và mai táng theo thực tế nhưng không vượt mức hỗ trợ theo quy định tại điểm a, b khoản 1 văn bản này.

2.3. Thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng, mai táng

- Thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng thực hiện theo Mục 1 của Công văn này.

- Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (Lưu ý: phải có giấy tờ chứng minh chết do dịch bệnh SARS-CoV-2).

Thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đứng ra lo hoả táng cho các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 26 có nhu cầu hỗ trợ chi phí hoả táng làm hồ sơ, thủ tục theo quy định gửi Cán bộ LĐTBXH xã để tổng hợp, chuyển các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Vậy UBND xã thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã được biết./.


UBND Xã Đức Lương

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8668

Tổng truy cập: 327842